Congratulations to Dr.Ma!

Yuqian Ma was admitted to the degree of Doctor.

6d1f7bcb5577de7796808ff6c542dadd 6d1f7bcb5577de7796808ff6c542dadd 6d1f7bcb5577de7796808ff6c542dadd