PUBLICATIONS

Entire publications is available from Google Scholar:

Representative Publications

 1. Jianjun Meng *, Jiawei Shen *, Guang Li, Chang-Jie Ouyang, Jia-Xi Hu, Zi-Shuo Li, Hang Zhao, Yi-Ming Shi, Mei Zhang, Rong Liu, Ju-Tao Chen, Yu-Qian Ma, Huan Zhao,Tian Xue“Light modulates glucose metabolism by a retina-hypothalamus-brown adipose tissue axis.”, Cell, 2023.(*equal contributions, †co-corresponding authors)DOI.org/10.1016/j.cell.2022.12.024

 2. Jiaxi Hu *, Yiming Shi *, Jiaming Zhang, Xinfeng Huang, Qian Wang, Hang Zhao, Jiawei Shen, Zhiping Chen, Wei Song, Ping Zheng, Shulu Zhan, Yanping Sun, Pengfei Cai, Kai An, Changjie Ouyang, Baizhen Zhao, Qixin Zhou, Lin Xu, Wei Xiong, Zhi Zhang, Jianjun Meng, Jutao Chen, Yuqian Ma, Huan Zhao, Mei Zhang, Kun Qu, Ji Hu, Minhua Luo, Fuqiang Xu, Xiaowei Chen, Ying Xiong, Jin Bao*†, Tian Xue“Melanopsin retinal ganglion cells mediate light-promoted brain development.”, Cell, 2022.(*equal contributions, †co-corresponding authors)DOI.org/10.1016/j.cell.2022.07.009

 3. Wenyang Yi *, Yufeng Lu *, Suijuan Zhong *, Mei Zhang *, Le Sun, Hao Dong, Mengdi Wang, Min Wei, Haohuan Xie, Hongqiang Qu, Rongmei Peng, Jing Hong, Ziqin Yao, Yunyun Tong, Wei Wang, Qiang Ma, Zeyuan Liu, Yuqian Ma, Shouzhen Li, Chonghai Yin, Jianwei Liu, Chao Ma, Xiaoqun Wang†, Qian Wu†, and Tian Xue†“A single-cell transcriptome atlas of the aging human and macaque retina .”, National Science Review, 2021.(*equal contributions, †co-corresponding authors) DOI.org/10.1093/nsr/nwaa179

 4. Kai An †, Huan Zhao †*, Ying Miao, Qi Xu, Yu-Fei. Li, Yu-Qian Ma, Yi-Ming Shi, Jia-Wei Shen, Jian-Jun Meng, Yong-Gang Yao, Zhi Zhang, Ju-Tao Chen, Jin Bao, Mei Zhang, and Tian Xue*“A Circadian Rhythm-gated Subcortical Pathway for Nighttime Light Induced Depressive-like Behaviors in Mice.”, Nature Neuroscience, 2020.(†equal contributions, *co-corresponding authors) DOI.org/10.1038/s 41593-020-0640-8

 5. Xie H#, Zhang W#, Zhang M#*, Akhtar T, Li Y, Yi W, Sun X, Zuo Z, Wei M, Fang X, Yao Z, Dong K, Zhong S, Liu Q, Shen Y, Wu Q, Wang X, Zhao H, Bao J, Qu K*,Xue T*†“Chromatin accessibility analysis reveals regulatory dynamics of developing human retina and hiPSCderived retinal organoids.”, Science Advances,6, eaay5247,2020.(*co-corresponding authors,†lead contact).

 6. Ma Y#, Bao J#*, Zhang Y#, Li Z, Zhou Z, Zhou X, Wan C, Huang L, Zhao Y, Han G*,XueT*†“ Mammalian Near-Infrared Image Vision through Injectable and Self-Powered Retinal Nanoantennae.”, Cell,177(2): 243-255 e215,2019.(*co-corresponding authors,†lead contact).

 7. Cai Y#, Cheng T#, Yao Y#, Li X, Ma Y, Li L, Zhao H, Bao J, Zhang M*, Qiu Z*, Xue T*†“ In vivo genome editing rescues photoreceptor degeneration via a Cas9/RecA-mediated homology-directed repair pathway.”, Science Advances,5(4): eaav3335,2019.(*co-corresponding authors,†lead contact).

 8. Xue T*, Do MT, Riccio A, Jiang Z, Hsieh J, Wang HC, Merbs SL, Welsbie DS, Yoshioka T, Weissgerber P, Stolz S, Flockerzi V, Freichel M, Simon MI, Clapham DE, Yau KW*. “Melanopsin Signaling in Mammalian Iris and Retina.”, Nature, 479(7371):67-73. (*co-corresponding authors; Faculty of 1000:f1000.com/13360986),2011.


2023

 1. Jianjun Meng *, Jiawei Shen *, Guang Li, Chang-Jie Ouyang, Jia-Xi Hu, Zi-Shuo Li, Hang Zhao, Yi-Ming Shi, Mei Zhang, Rong Liu, Ju-Tao Chen, Yu-Qian Ma, Huan Zhao,Tian Xue“Light modulates glucose metabolism by a retina-hypothalamus-brown adipose tissue axis.”, Cell, 2023.(*equal contributions, †co-corresponding authors) DOI.org/10.1016/j.cell.2022.12.024

 2. Min Wei *, Yanping Sun *, Shouzhen Li *, Yunuo Chen, Longfei Li, Minghao Fang, Ronghua Shi, Dali Tong, Jutao Chen, Yuqian Ma†, Kun Qu†, Mei Zhang†, Tian Xue“Single-cell profiling reveals Müller glia coordinate retinal intercellular communication during light/dark adaptation via thyroid hormone signaling.”, Protein & Cell, 2023.(*equal contributions, †co-corresponding authors) accepted

 3. Wenhui Wang *, Sheng Wang *†, Jianyu Zhou, Huaxia Deng, Shuaishuai Sun, Tian Xue, Yuqian Ma † and Xinglong Gong †.“Bio-inspired Semi-active Safeguarding Design with Enhanced Impact Resistance via Shape Memory Effect.”, Advanced Functional Materials, 2023.(*equal contributions, †co-corresponding authors) DOI:10.1002/adfm.202212093

 4. Peng Zhou, Jiawei Shen, Jun Liang, Tian Xue, Yuansheng Sun, Longhua Zhang †, Changlin Tian †.“Metabolic state oscillations in cerebral nuclei detected using two-photon fluorescence lifetime imaging microscopy.”, Chinese Chemical Letters, 2023.(†co-corresponding authors) DOI.org/10.1016/j.cclet.2022.04.058

2022

 1. Jiaxi Hu *, Yiming Shi *, Jiaming Zhang, Xinfeng Huang, Qian Wang, Hang Zhao, Jiawei Shen, Zhiping Chen, Wei Song, Ping Zheng, Shulu Zhan, Yanping Sun, Pengfei Cai, Kai An, Changjie Ouyang, Baizhen Zhao, Qixin Zhou, Lin Xu, Wei Xiong, Zhi Zhang, Jianjun Meng, Jutao Chen, Yuqian Ma, Huan Zhao, Mei Zhang, Kun Qu, Ji Hu, Minhua Luo, Fuqiang Xu, Xiaowei Chen, Ying Xiong, Jin Bao*†, Tian Xue“Melanopsin retinal ganglion cells mediate light-promoted brain development.”, Cell, 2022.(*equal contributions, †co-corresponding authors)DOI.org/10.1016/j.cell.2022.07.009

 2. Dali Tong *, Mei Zhang *, Yunru Yang *, Han Xia *, Haiyang Tong, Huajun Zhang, Weihong Zeng, Muziying Liu, Yan Wu, Huan Ma, Xue Hu, Weiyong Liu, Yuan Cai, Yanfeng Yao, Yichuan Yao, Kunpeng Liu, Shifang Shan, Yajuan Li, Ge Gao, Weiwei Guo, Yun Peng, Shaohong Chen, Juhong Rao, Jiaxuan Zhao, Juan Min, Qingjun Zhu, Yanmin Zheng, Lianxin Liu, Chao Shan, Kai Zhong, Zilong Qiu7†, Tengchuan Jin†, Sandra Chiu†, Zhiming Yuan†, Tian Xue“Single-dose AAV-based vaccine induces a high level of neutralizing antibodies against SARS-CoV-2 in rhesus macaques.”, Protein & Cell, 2022.(*equal contributions, †co-corresponding authors) accepted

 3. Md Hasanuzzaman Khan*, Xinfeng Huang*, Xiaofei Tian, Changjie Ouyang , Shuang Feng, Jutao Chen, Tian Xue, Jin Bao†, Xin Zhang†“Short- and long-term effects of 3.5–23.0 Tesla ultra-high magnetic fields on mice behaviour.”, European Radiology, 2022.(*equal contributions, †co-corresponding authors) DOI.org/10.1007/s00330-022-08677-8

2021

 1. Shouzhen Li *, Yingzhou Hu *, Yunqin Li *, Min Hu, Wenchao Wang, Yuqian Ma, Yuan Cai, Min Wei, Yichuan Yao, Yun Wang, Kai Dong, Yonghao Gu, Huan Zhao, Jin Bao , Zilong Qiu, Mei Zhang †, Xintian Hu †, and Tian Xue†“Generation of nonhuman primate retinitis pigmentosa model by in situ knockout of RHO in rhesus macaque retina.”, Science Bulletin, 2021.(*equal contributions, †co-corresponding authors) DOI.org/10.1016/j.scib.2020.09.008

 2. Wenyang Yi *, Yufeng Lu *, Suijuan Zhong *, Mei Zhang *, Le Sun, Hao Dong, Mengdi Wang, Min Wei, Haohuan Xie, Hongqiang Qu, Rongmei Peng, Jing Hong, Ziqin Yao, Yunyun Tong, Wei Wang, Qiang Ma, Zeyuan Liu, Yuqian Ma, Shouzhen Li, Chonghai Yin, Jianwei Liu, Chao Ma, Xiaoqun Wang†, Qian Wu†, and Tian Xue†“A single-cell transcriptome atlas of the aging human and macaque retina .”, National Science Review, 2021.(*equal contributions, †co-corresponding authors) DOI.org/10.1093/nsr/nwaa179

 3. Lingyun Li *, Huan Zhao†, Haohuan Xie, Tasneem Akhtar, Yichuan Yao, Yuan Cai, Kai Dong, Yonghao Gu, Jin Bao, Jutao Chen, Mei Zhang, Kai Zhong, Weiping Xu†, and Tian Xue†“Electrophysiological characterization of photoreceptor-like cells in human inducible pluripotent stem cell-derived retinal organoids during in vitro maturation.”, Stem Cells, 2021.(*First author, †co-corresponding authors) DOI: 10.1002/stem.3363

 4. Xia Zhu*, Hao-Di Tang*, Wan-Ying Dong*, Fang Kang*, An Liu, Yu Mao, Wen Xie, Xulai Zhang, Peng Cao, Wenjie Zhou, Haitao Wang, Zahra Farzinpour, Wenjuan Tao, Xiaoyuan Song, Yan Zhang, Tian Xue, Yan Jin, Juan Li†, Zhi Zhang†“Distinct thalamocortical circuits underlie allodynia induced by tissue injury and by depression-like states.”, Nature neuroscience, 2021.(*First author, †co-corresponding authors) DOI.org/10.1038/s41593-021-00811-x

 5. Pan Cheng *, Xiaoying Tian*, Wanyi Tang, Juan Cheng, Jin Bao, Haipeng Wang, Sisi Zheng, Youjun Wang, Xunbin Wei, Tunan Chen, Hua Feng, Tian Xue, Keisuke Goda, and Hao He†“Direct control of store-operated calcium channels by ultrafast laser.”, Cell research, 2021.(*First author, †co-corresponding authors) DOI.org/10.1038/s41422-020-00463-9

 6. Xiaodan Huang *, Pengcheng Huang *, Lu Huang *, Zhengfang Hu, Xianwei Liu, Jiawei Shen, Yue Xi, Yan Yang, Yunwei Fu, Qian Tao, Song Lin, Anding Xu, Fuqiang Xu, Tian Xue, Kwok-Fai So†, Haohong Li†, Chaoran Ren†“A Visual Circuit Related to the Nucleus Reuniens for the Spatial-Memory-Promoting Effects of Light Treatment.”, Neuron, 2021.(*First author, †co-corresponding authors) DOI.org/10.1016/j.neuron.2020.10.023

 7. Xiaohui Li *, Juan Zhang *†, Dingfeng Li, Cheng He, Keqiang He, Tian Xue, Lili Wan, Chi Zhang, Qiang Liu†“Astrocytic ApoE reprograms neuronal cholesterol metabolism and histone-acetylation-mediated memory.”, Neuron, 2021.(*First author, †co-corresponding authors) DOI.org/10.1016/j.neuron.2021.01.005


2020

 1. Kai An †, Huan Zhao †*, Ying Miao, Qi Xu, Yu-Fei. Li, Yu-Qian Ma, Yi-Ming Shi, Jia-Wei Shen, Jian-Jun Meng, Yong-Gang Yao, Zhi Zhang, Ju-Tao Chen, Jin Bao, Mei Zhang, and Tian Xue*“A Circadian Rhythm-gated Subcortical Pathway for Nighttime Light Induced Depressive-like Behaviors in Mice.”, Nature Neuroscience, 2020.(†equal contributions, *co-corresponding authors) DOI.org/10.1038/s 41593-020-0640-8

 2. Lu, Y#, Shiau, F#, Yi, W#, Lu, S, Wu, Q, Pearson, J.D, Kallman, A, Zhong, S, Hoang, T, Zuo, Z, 1 Fangqi Zhao, Mei Zhang, Nicole Tsa,Yan Zhuo, Sheng He, Jun Zhang, Genevieve L. Stein-O’Brien, Thomas D. Sherman, Xin Duan, Elana J. Fertig, Loyal A. Goff, Donald J. Zack, James T. Handa, Tian Xue*, Rod Bremner*, Seth Blackshaw*, Xiaoqun Wang*, Brian S. Clark*“Single-Cell Analysis of Human Retina Identifies Evolutionarily Conserved and Species-Specific Mechanisms Controlling Development.”, Developmental Cell,2020. (*co-corresponding authorst) DOI.org/10.1016/j.devcel.2020.04.009

 3. Xie H#, Zhang W#, Zhang M#*, Akhtar T, Li Y, Yi W, Sun X, Zuo Z, Wei M, Fang X, Yao Z, Dong K, Zhong S, Liu Q, Shen Y, Wu Q, Wang X, Zhao H, Bao J, Qu K*,Xue T*†“Chromatin accessibility analysis reveals regulatory dynamics of developing human retina and hiPSCderived retinal organoids.”, Science Advances,6, eaay5247,2020.(*co-corresponding authors,†lead contact).

 4. Wei Wang*, Yuan-Zeng Min*, Chun-Mei Yang*, Hai-Ou Hong, Tian Xue, Yong Gao, Tengchuan Jin, Zhao-Hui Lu, Liang-Ming Zhang, Xueying Zheng, Sihui Luo, Wei Bao† and Jian-Ping Weng†“Potential Role of Personal Protective Equipment Use in the Protection Against COVID-19 Infection Among Health Care Workers.”, THE LANCET 2020.(*equal contributions, †co-corresponding authors) DOI.org/10.2139/ssrn.3582759.

 5. Qianjin Liu*, Ling-Yan Su*†, Chunli Sun, Lijin Jiao, Ying Miao, Min Xu, Rongcan Luo, Xin Zuo, Rongbin Zhou, Ping Zheng, Wei Xiong, Tian Xue, Yong-Gang Yao†“Melatonin alleviates morphine analgesic tolerance in mice by decreasing NLRP3 inflammasome activation.”, Redox Biology, 2020.(*equal contributions, †co-corresponding authors) DOI.org/10.1016/j.redox.2020.101560


2019

 1. Akhtar T, Xie H, Khan MI, Zhang M*, Xue T*†“Accelerated photoreceptor differentiation of hiPSC-derived retinal organoids by contact co-culture with retinal pigment epithelium.”, Stem Cell Research,39, 101491,2019.(*co-corresponding authors,†lead contact).

 2. Ma Y#, Bao J#*, Zhang Y#, Li Z, Zhou Z, Zhou X, Wan C, Huang L, Zhao Y, Han G*,XueT*†“ Mammalian Near-Infrared Image Vision through Injectable and Self-Powered Retinal Nanoantennae.”, Cell,177(2): 243-255 e215,2019.(*co-corresponding authors,†lead contact).the video is below

 3. Cai Y#, Cheng T#, Yao Y#, Li X, Ma Y, Li L, Zhao H, Bao J, Zhang M*, Qiu Z*, Xue T*†“ In vivo genome editing rescues photoreceptor degeneration via a Cas9/RecA-mediated homology-directed repair pathway.”, Science Advances,5(4): eaav3335,2019.(*co-corresponding authors,†lead contact).the video is below

 4. Yu N, Huang L, Zhou Y*, Xue T*, Chen Z*, and Han G*“Near-Infrared-Light Activatable Nanoparticles for Deep-Tissue-Penetrating Wireless Optogenetics.”, Advanced Healthcare Materials, e1801132,2019.(*co-corresponding authors)(review).

 5. LU Huang, * Yue Xi*, Yanfang Peng, Yan Yang, Xiaodan Huang, Yunwei Fu, Qian Tao, Jia Xiao, Tifei Yuan, Kai An, Huan Zhao, Mingliang Pu, Fuqiang Xu, Xue Tian, Minmin Luo, Kwok-Fai So, Chaoran Ren†“A visual circuit related to habenula underlies the antidepressive effects of light therapy.”, Neuron, 2019.(*co-corresponding authors). DOI.org/10.1016/j.neuron.2019.01.037


2018

 1. Zhu H#, Wang N#, Yao L, Chen Q, Zhang R, Qian J, Hou Y, Guo W, Fan S, Liu S, Zhao Q, Du F, Zuo X, Guo Y, Xu Y, Li J, Xue T, Zhong K, Song X, Huang G*, Xiong W*“Moderate UV exposure enhances learning and memory by promoting a novel glutamate biosynthetic pathway in the brain.”, Cell,173,1716-1727 e1717,2018.

 2. Ye F, Huang Y, Li J, Ma Y, Xie C, Liu Z, Deng X, Wan J, Xue T, Liu W, Zhang M“An unexpected INAD PDZ tandem-mediated plcbeta binding in Drosophila photo receptors.”, Elife,7,2018.

 3. Deng K, Shen J, Wang W, Li M, Li H, Chen C, Zhao H, Zhang M, Xue T, Liu Q, Lui VWY, Hong B*, Lin W* “Sodium chloride (NaCl) potentiates digoxin-induced anti-tumor activity in small cell lung cancer.”, Cancer Biology & Therpy,Sep 5:1-13,2018.

 4. Deng WL, Gao ML, Lei XL, Lv JN, Zhao H, He KW, Xia XX, Li LY, Chen YC, Li YP, Pan D, Xue T, Jin, Z. B “Gene Correction Reverses Ciliopathy and Photoreceptor Loss in iPSC-Derived Retinal Organoids from Retinitis Pigmentosa Patients.”, Stem Cell Reports,10(4):1267-1281,2018.

 5. Tang J, Qin N, Chong Y, Diao Y, Yiliguma, Wang Z, Xue T, Jiang M, Zhang J*, Zheng G* “Nanowire arrays restore vision in blind mice.”, Nature Communications,9(1):786,2018.

 6. Cheng J, Huang X, Liang Y, Xue T, Wang L*, Bao J*“Plasticity of Light-induced Concurrent Glutamatergic and GABAergic Quantal Events in the Suprachiasmatic Nucleus.”, Journal of biological rhythms,33(1):65-75,2018.


2017

 1. Li Q, Cui M, Yang F, Li N, Jiang B, Yu Z, Zhang D, Wang Y, Zhu X, Hu H, Li PS, Ning SL, Wang S, Qi H, Song H, He D, Lin A, Zhang J, Liu F, Zhao J, Gao L, Yi F, Xue T, Sun JP, Gong Y, Yu X“A cullin 4B-RING E3 ligase complex fine-tunes pancreatic δ cell paracrine interactions.”, Journal of clinical investigation,127(7):2631-2646,2017.

 2. Wang Q, Yue WWS, Jiang Z, Xue T, Kang SH, Bergles DE, Mikoshiba K, Offermanns S, Yau KW“Synergistic Signaling by Light and Acetylcholine in Mouse Iris Sphincter Muscle.”, Current biology,27(12):1791-1800,2017.

 3. Zhao H, Ma YQ, An K, Hu JX, Cai Y, Bao J, Xue T. “Phototransduction and brain circuitry of non-image-forming vision.”, Sci Sin Vitae, 2017, 47: 69–77,2017.(review)

 4. Liu CH, Gong Z, Liang ZL, Liu ZX, Yang F, Sun YJ, Ma ML, Wang YJ, Ji CR, Wang YH, Wang MJ, Cui FA, Lin A, Zheng WS, He DF, Qu C, Xiao P, Liu CY, Thomsen ARB, Joseph Cahill T, Kahsai AW, Yi F, Xiao KH, Xue T, Zhou Z, Yu X, Sun JP“Arrestin-biased AT1R agonism induces acute catecholamine secretion through TRPC3 coupling.”, Nature Communications,8:14335,2017.
2015

 1. Wen M, Guo X, Sun P, Xiao L, Li J, Xiong Y, Bao J, Xue T, Zhang L, Tian C “Site-specific fluorescence spectrum detection and characterization of hASIC1a channels upon toxin mambalgin-1 binding in live mammalian cells.”, Chemical Communications,51(38):8153-6,2015.2014

 1. Hu QX, Dong JH, Du HB, Zhang DL, Ren HZ, Ma ML, Cai Y, Zhao TC, Yin XL, Yu X, Xue T, Xu ZG, Sun JP“Constitutive Gαi Coupling Activity of VLGR1 and its Regulation by PDZD7.”, The Journal of Biological Chemistry,289(35):24215-2,2014.

 2. Zhong X, Gutierrez C, Xue T, Hampton C, Vergara MN, Park T, Zambidis E, Meyer J, Gamm MD, Yau KW, Canto-Soler MV“Generation of three dimensional retinal tissue with functional photoreceptors from human iPSCs.”, Chemical Communications,5:4047,2014.2013

 1. Welsbie DS, Yang Z, Ge Y, Mitchell KL, Zhou X, Martin SE, Berlinicke CA, Hackler L Jr, Fuller J, Fu J, Cao LH, Han B, Auld D, Xue T, Hirai SI, Germain L, Simard-Bisson C, Blouin R, Nguyen JV, Davis CH, Enke RA, Boye SL, Merbs SL, Marsh-Armstrong N, Hauswirth WW, Diantonio A, Nickells RW, Inglese J, Hanes J, Yau KW, Quigley HA, Zack DJ “Functional genomic screening identifies dual leucine zipper kinase as a key mediator of retinal ganglion cell death.”, PNAS, 110(10):4045-50,2013.


2012

 1. Pearson RA, Barber AC, Rizzi M, Hippert C, Xue T, West EL, Duran Y, Smith AJ, Chuang JZ, Azam SA, Luhmann UFO, Benucci A, Sung CH, Carandini M, Yau KW, Sowden JC, Ali RR“Restoration of vision after transplantation of photoreceptors.”, Nature, 485(7396):99-103,2012.


2011

 1. Xue T*, Do MT, Riccio A, Jiang Z, Hsieh J, Wang HC, Merbs SL, Welsbie DS, Yoshioka T, Weissgerber P, Stolz S, Flockerzi V, Freichel M, Simon MI, Clapham DE, Yau KW*. “Melanopsin Signaling in Mammalian Iris and Retina.”, Nature, 479(7371):67-73. (*co-corresponding authors; Faculty of 1000:f1000.com/13360986),2011.


2009

 1. Do MT, Kang SH, Xue T, Zhong H, Liao HW, Bergles DE, Yau KW.“Photon capture and signalling by melanopsin retinal ganglion cells.”,Nature,457(7227):281-7.(Faculty of 1000:f1000.com/1144855),2009.


2008

 1. Luo DG, Xue T, Yau KW. “How vision begins: An odyssey.”, PNAS,105(29):9855-62(review), 2008

 2. Fu YB#, Kefalov V#, Luo DG#, Xue T#, Yau KW“Quantal noise from human red cone pigment.”, Nature Neuroscience,11(5):565-71 (#equal contributions),2008.


2007

 1. Xue T, Siu CW, Lieu DK, Lau CP, Tse HF, Li RA“Mechanistic role of I(f) revealed by induction of ventricular automaticity by somatic gene transfer of gating-engineered pacemaker (HCN) channels.”, Circulation,115(14):1839-1850,2007.

 2. El-Kholy W, MacDonald PE, Fox JM, Bhattacharjee A, Xue T, Gao X, Zhang Y, Stieber J, Li RA, Tsushima RG, Wheeler MB.“Hyperpolarization-activated cyclic nucleotide-gated channels in pancreatic beta-cells.”, Mol Endocrinol,21(3):753-764,2007.


2006

 1. Tse HF, Xue T, Lau CP, Siu CW, Wang K, Zhang QY, Tomaselli GF, Akar FG, Li RA“A bio-artificial sinus node constructed via in vivo gene transfer of an engineered pacemaker (HCN) channel reduces the dependence on electronic pacemaker in a sick sinus syndrome model.”, Circulation,114: 1000-1011.Issue highlights,GROUND-BREAKING STUDY OF 2007 AHA,2006.


2005

 1. Ardehali H, Xue T, Dong P, Machamer C“Targeting of the mitochondrial membrane proteins to the cell surface for functional studies.”, Biochem Bioph Res Comm,338(2):1143-51,2005.

 2. Abraham MR, Henrikson CA, Tung L, Chang MG, Aon M, Xue T, Li RA, O'Rourke B, Marban E“Antiarrhythmic engineering of skeletal myoblasts for cardiac transplantation.”, Circ Res,97:159-67, 2005.

 3. Moore JC, van Laake LW, Braam SR, Xue T, Tsang SY, Ward D, Passier R, Tertoolen LL, Li RA, Mummery CL “Human embryonic stem cells: Genetic manipulation on the way to cardiac cell therapies.”, Reprod Toxicol,20:377-91,2005 (Highlighted in Nature Reviews Cancer)

 4. Azene EM, Xue T, Marban E, Tomaselli GF, Li RA“Non-equilibrium behavior of HCN channels: Insights into the role of HCN channels in native and engineered pacemakers.”, Cardiovasc Res,67:263-73,2005.

 5. Wang G#, Xue T#, Tsang SY, Wong J, Cheng L, Zhang J, Li GR, Lau CP, Li RA, Tse HF“Electrophysiological properties of pluripotent human and mouse embryonic stem cells.”, Stem Cells,23(10):1526-34. (#equal contributions),2005.

 6. Xue T#, Cho H#, Akar F#, Tsang SY, Jones S, Marbán E, Tomaselli GF, Li RA“Functional Integration of Electrically Active Cardiac Derivatives from Genetically Engineered Human Embryonic Stem Cells with Quiescent Recipient Ventricular Cardiomyocytes. Insights into the Development of Cell-Based Pacemakers.”, Circulation,111:11-20. issue highlights, (Best Paper Award, Circulation. 2005) (#equal contribution) ,2005.


2003

 1. Xue T, Sato K, Kodama K, Ennis I, French RJ, Li RA“Novel interactions identified between µ-conotoxin and the Na+ channel Domain I P-loop: Implications for toxin-pore binding geometry.”, Biophys. J,85(4):2299-310,2003.

 2. Azene EM#, Xue T#, Li RA“Molecular basis of the effects of potassium on heterologously-expressed pacemaker (HCN) channels.”, J. Physiol,(London) 547(2):349-356. (#equal contributions ),2003.

 3. Henrikson CA, Xue T, Dong P, Sang D, Marbán E, Li RA“Identification of a surface charged residue in the S3-S4 linker of pacemaker (HCN) channel that influences activation gating.”, J. Biol. Chem,278(16):13647-54,2003.

 4. Li RA, Ennis I, Xue T, Nguyen HM, Tomaselli GF, Goldin AL, Marbán E “Molecular basis of isoform-specific µ-conotoxin block of cardiac, skeletal muscle and brain Na channels.”, J. Biol. Chem,278(10):8717-24,2003.


2002

 1. Xue T, Li RA“An external determinant in the S5-P linker of the pacemaker (HCN) channel identified by sulfhydryl modification.”, J. Biol. Chem,277(48):46233-42,2002.

 2. Xue T, Marbán E, Li RA“Dominant-negative suppression of HCN1- and HCN2-encoded pacemaker currents by an engineered HCN1 construct: Insights into structure-function relationships and multimerization.”, Circ. Res,90:1267-1273,2002.

 3. Li RA, Sato K, Kodama K, Kohno T, Xue T, Tomaselli GF, Marban E.“Charge conversion enables quantification of the proximity between a normally-neutral mu-conotoxin (GIIIA) site and the Na+ channel pore.”, FEBS Lett,511(1-3):159-164,2002.