Congratulations to Ma Yuqian for winning Ray Wu Prize!

6d1f7bcb5577de7796808ff6c542dadd 6d1f7bcb5577de7796808ff6c542dadd